Onderzoekers van PricewaterhouseCoopers noemen gastouderopvang een risicovolle vorm van kinderopvang als het gaat om kwaliteit en veiligheid. Minister Asscher deelt deze mening en kondigt stappen aan om de kwaliteitseisen voor gastouders gelijk te trekken met die van de reguliere kinderopvang.

Eigenlijk maakte gastoudersopvang vijf jaar geleden geen deel uit van de aanbevelingen van de commissie Gunning, kort na de zedenzaak. Onderzoekers van PricewaterhouseCoopers (PwC) nemen de gastouderopvang toch mee in hun aanbevelingen vijf jaar later. Zij vinden het gebrek aan toezicht en het feit dat gastouders alleen opereren een risico en twijfelen of hiermee veilige kinderopvang kan worden gegarandeerd.

Herijken gastouderopvang

Het advies om het beleid rond gastouderopvang te herijken, is niet aan dovemansoren gericht. In een Kamerbrief waarin hij reageert op het PwC-onderzoek zegt minister Asscher dat hij dit advies ter harte neemt en dat er, sterker nog, al enkele stappen zijn gezet om de kwaliteit van gastouderopvang te verbeteren.

Beleidsdoorlichting

Om te beginnen heeft Asscher in reactie op de beleidsdoorlichting kinderopvang 2015 een plan van aanpak voor de gastouderopvang gepresenteerd. Daarmee zette hij vooral in op het behoud van de positieve aspecten van gastouderopvang, maar ook op het verhogen van de kwaliteit, het beperken van de fraudegevoeligheid en effectieve inzet van publieke middelen.

Rol gastouderbureau

De afgelopen periode heeft de minister de gastouderopvang besproken met verschillende sectorpartijen en dan vooral gesproken over welke onderwerpen aangescherpt moeten worden. De eerste conclusie die de minister uit deze gesprekken trekt, is dat kwaliteitseisen van de reguliere kinderopvang waar mogelijk gelijkgetrokken moeten worden met de eisen voor gastouders. Ook moet de gastouderopvang niet meer als een kwalitatief mindere vorm van opvang naast de reguliere kinderopvang worden behandeld. Unaniem is de wens om het toezicht te verbeteren. Dat geldt ook voor de rol van het gastouderbureau. De verschillen tussen gastouderbureaus zijn groot. Er zijn bureaus die enkel een kassiersfuntie vervullen en niets doen aan de begeleiding van gastouders.

Kwaliteitsverbetering

Minister Asscher wil inzetten op het bevorderen van kwaliteit van gastouderopvang en heeft hiervoor het volgende in gedachten:

  • Kwaliteitsverschillen tussen reguliere kinderopvang en gastouderopvang moeten zoveel mogelijk worden weggenomen.
  • Verkennen of het systeem van permanente educatie ook voor gastouders kan worden ingevoerd.
  • Het gastouderbureau moet een grotere rol krijgen bij kwaliteit.
  • Het toezicht op gastouderopvang moet effectiever en efficiënter
  • Verkennen of er een specifiek beleid voor gastouders moet komen zoals een veiligheid- en gezondheidsbeleid en of dit, net als in IKK-akkoord, moet worden vormgegeven.
  • Onderzoeken of de familiaire gastouderopvang verder ingeperkt moeten worden.

Overleg

Begin 2017 wil minister Asscher met het veld bezien hoe er invulling kan worden gegeven aan deze punten binnen de financiële kaders. Rond de zomer informeert de dan verantwoordelijk minister hoe de kwaliteitsbevordering voor de gastouderopvang wordt vormgegeven.
** Dit bericht is integraal overgenomen van Kinderopvangtotaal.nl **