EHBO-cursus

Als gastouder moet je in het bezit zijn van een geldig EHBO-certificaat. Niet alle certificaten zijn goedgekeurd. Welke certificaten zijn aangewezen als passende kwalificatie voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen kan je vinden op de lijst van geregistreerde certificaten EHBO kinderopvang.

Een EHBO-cursus bestaat vaak uit een combinatie van een theoriegedeelte (e-learning) en praktijk (blended learning). De praktijktrainingen worden op locaties verspreid over Nederland aangeboden.

Er zijn verschillende opleiders waar u een EHBO-cursus kunt volgen. Een paar bekende opleiders waar u een cursus kunt volgen zijn o.a. Livis, Rode Kruis en Nikta.

Webinars

Gastouderbureau Velizo organiseert Webinars voor bij hen aangesloten gastouders. Een Webinar is een online ‘klaslokaal’ waarbij de presentator vanachter zijn computer iets presenteert. Elke deelnemer kan vanachter zijn computer, tablet of telefoon het Webinar volgen en dus deelnemen aan bijscholingen. Het doel is informatie geven en kennis vergroten. Zo blijft je je als gastouder ontwikkelen.

We hebben hiervoor gekozen omdat gastouders vaak hele dagen de opvang voor kinderen verzorgen. Het is dan ook zwaar om dan nog in de weekenden veel tijd kwijt te zijn aan een training op locatie. Een webinar is gemakkelijk vanuit huis (of een andere gewenste locatie) te volgen en we plannen deze altijd in de avonden of in de weekenden zodat u hier geen opvangdag voor hoeft te missen.

We proberen ieder jaar een basis training (over het pedagogisch beleid en de meldcode) aan te bieden voor nieuwe gastouders en een verdiepende training zodat onze gastouders ieder jaar weer een ander facet kunnen uitdiepen en vanuit een ander perspectief kunnen bekijken. Maar mocht er behoefte zijn aan andere onderwerpen, dan horen we dit graag. Bij voldoende aanmeldingen zullen we dit graag organiseren. Zie de agenda om te zien wanneer de volgende webinars gepland zijn.

Intervisie

Voor de bij Gastouderbureau Velizo aangesloten gastouders wordt online Intervisie georganiseerd (bij voldoende aanmeldingen). Intervisie betekent intercollegiaal gesprek. Onder leiding van een ervaren Pedagogisch Coach discussieert u als gastouder over vragen waar u in hun alledaagse praktijk tegen aan loopt. Als gastouder ben je doorgaans in het werk op jezelf aangewezen. Het is dan ook plezierig om herkenning bij collega’s te vinden. Je kan zelf onderwerpen inbrengen; vragen over hoe de gastouderopvang vormgegeven wordt, omgang met een groepje kinderen in uw eigen huis of bij ouders thuis, maar ook praktische vragen rondom ondernemerschap en bedrijfsvoering kunnen worden ingebracht.

Inspiratiebladen

Gastouderbureau Velizo vindt het Pedagogisch Klimaat van gastouders belangrijk en biedt de aangesloten gastouders Inspiratiebladen. De Inspiratiebladen zijn bedoeld om wat extra pedagogische informatie te delen en om leuke activiteiten als inspiratie te geven die gastouders kunnen aanbieden aan de kinderen die zij opvangt. De onderwerpen van de Inspiratiebladen variëren, het kan gaan over een bepaald ontwikkelingsgebied van kinderen, seizoens-inspiratie, actuele bijzonderheden in de gastouderopvang enz. Er wordt onderscheid gemaakt in de verschillende leeftijdscategorieën, zodat iedere gastouder er haar eigen ideeën uit kan halen.

Online cursussen Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Als gastouder dien je kennis te hebben van en te handelen naar de door Velizo vastgestelde Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. In de meldcode wordt stapsgewijs aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en draagt eraan bij dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.

Voor het voorkomen of stoppen van mishandeling zijn kinderen vaak afhankelijk van volwassenen om hen heen, zoals (huis)artsen, leerkrachten en gastouders. Wil je je nog verder verdiepen (dan we via de aangeboden webinars al doen) in o.a. het beter herkennen van de signalen, het werken met de meldcode of communiceren over geweld, kan je online cursussen volgen via bijv. Augeo Academy.

Informatie Veiligheid

Veiligheid en gezondheid is zeer belangrijk in de kinderopvang. Niet alleen voor de kwetsbare groep baby’s en jonge kinderen, maar ook voor de gastouders. Hun welzijn als mede-opvoeder is van wezenlijk belang. Het is belangrijk dat de opvanglocatie veilig is, maar ook dat kinderen zich veilig voelen én tegelijkertijd de ruimte krijgen om te leren en te ontdekken.

Jaarlijks wordt de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid door een bemiddelingsmedewerker van gastouderbureau Velizo samen met jou als gastouder op de opvanglocatie uitgevoerd. Deze bevat een beschrijving van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die de opvang van kinderen in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes met zich meebrengt.

Voor meer informatie over kinderveiligheid, valpreventie, verkeersveiligheid, veilig thuis, slapen en verdrinking kan je het kenniscentrum VeiligheidNL raadplegen. Hier kan je ook lezen over veilig binnen en buiten spelen, of praktische tips en suggesties opdoen over risicovol spelen. Maar je kan hier ook meer informatie vinden over de gevolgen en het herkennen van pesten.

E-learning

Een gastouder is een pedagogisch professional. Maar ook een professional raakt nooit uitgeleerd. Scholing maakt en houdt je scherp en ondersteunt je bij het goed uitvoeren van jouw werk met kinderen. Online workshops zijn makkelijk te volgen op een zelf te bepalen moment. Er zijn interessante websites die online workshops aanbieden tegen een betaalbare prijs. Zo kan je je op een leuke manier verdiepen in theorie, wat je vervolgens direct toe kunt passen in de praktijk. Een paar voorbeelden zijn te vinden op de website van KinderWijs of E-schoolkinderopvang.

Websites

Online is er veel informatie te vinden die met kinderen te maken hebben. Je kan zoeken op een bepaald onderwerp en er zijn websites waar interessante artikelen over diverse onderwerpen te vinden zijn. Voor een klein bedrag is er bij sommige websites tal van informatie te vinden wat interessant en leuk kan zijn om te lezen.

Op de Website van bijvoorbeeld Kinderopvangkennis zijn veel artikelen te vinden uit vaktijdschriften, diverse boeken en beleidsdocumenten. Hier zijn ook vaktijdschriften te koop.
Een andere website die o.a. nieuwtjes, artikelen en activiteiten biedt is Kinderopvangtotaal.

Documentatie

Er zijn veel boeken over gastouderopvang of over ontwikkeling van kinderen. Boeken die interessant zijn, leuk om te lezen en vol staan met praktische tips. Voor gastouders kunnen deze boeken een bron van inspiratie zijn.

Pedagogisch kader gastouderopvang is het vierde boek in de reeks pedagogische kaders voor de kinderopvang. Goede gastouderopvang vraagt om pedagogische kennis en vaardigheden. ‘Pedagogisch kader gastouderopvang’ beschrijft wat daarvoor nodig is. Het boek geeft pedagogische en praktische informatie over wat belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. Het is geschreven vanuit de praktische ervaring van gastouders, met veel tips en inspiratie.

De Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang is afgeleid van een wetenschappelijk onderbouwd instrument en biedt praktische handvatten waarmee gastouders en gastouderbureaus zelf op relatief eenvoudige wijze de pedagogische kwaliteit van de gastouderopvang in kaart kunnen brengen. Het instrument richt zich op de onderdelen Interactievaardigheden, Kwaliteit van de Leefomgeving en Structurele Kwaliteit. Gebruik van deze Kwaliteitsmonitor maakt duidelijk wat de sterke en zwakkere kanten van de eigen opvang op deze onderwerpen zijn en op welke concrete punten de kwaliteit (verder) verbeterd kan worden.

Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar begint bij de verschillen in de groep en in de samenleving, en biedt handreikingen om daarmee om te gaan. Het boek heeft een brede invalshoek en gaat niet alleen over de multiculturele samenleving: alle verschillen tussen mensen in voorkeuren, talenten of temperament en alle verschillen in culturele achtergrond, leef- en opvoedingsstijl, sekse, religie, sociaal milieu, beroep of opleiding komen aan bod. In deze uitgave krijgt ook de omgang met kwetsbare kinderen en hun ouders veel aandacht. Het boek geeft veel informatie over diversiteit in de kinderopvang. Het leert je hoe je kinderen – met al hun verschillen – een veilige plek biedt. Dit boek bevat kenniskaders, voorbeelden, tips en pedagogische handvatten.

WerkenderWijs! Werken met een persoonlijk pedagogisch plan helpt om over de organisatie van het werk van een gastouder na te denken. In dit boek staat informatie over de manier waarop een gastouder met vragen over het werk kan omgaan. Het helpt om een eigen pedagogisch werkplan te maken: een plan van aanpak dat houvast geeft bij beslissingen die een gastouder neemt in de omgang met kinderen en hun ouders. Het helpt om het eigen werk zichtbaar te maken, voor de gastouder zelf maar ook in contact met ouders en het gastouderbureau.

Laten we even praten! Gesprekken tussen gastouder en ouder is geschreven voor gastouders en gaat over communicatie tussen gastouder en ouder. Voor een goede kwaliteit van de opvang is het van belang dat gastouder en ouder met elkaar praten op een goede en zinvolle manier. De gastouder moet weten wat de ouders belangrijk vinden voor hun kind; de ouders moeten weten wat de gastouder waardevol vindt in de omgang met kinderen. Dit boek helpt gastouders om het afstemmen en uitwisselen met ouders beter te organiseren. De informatie in deze brochure wordt afgewisseld met tips, hulpmiddelen, advies en voorbeelden uit de praktijk.

Praten met Volle Mond Taalstimulerende gesprekken met jonge kinderen is een praktisch oefenboek voor pedagogisch medewerkers (in opleiding) die meer werk willen maken van taalstimulering in de kinderopvang. Het is bekend dat kinderen veel kunnen leren van gesprekken met volwassenen. Een voorwaarde is wel dat de gesprekken rijk aan taal en interactie zijn. De vraag is hoe u dat kunt aanpakken in de dagelijkse praktijk van de kinderopvang. Op die vraag biedt dit boek antwoord. De praktijkvoorbeelden zijn voorzien van woordenschatoefeningen. Hiermee worden de woorden geoefend die aansluiten bij de dagelijkse activiteiten. Daarnaast bevat het boek grammaticaoefeningen waarmee juist de grammatica wordt geoefend die vaak lastig is.

Peuter Interactief met Taal De Taallijn VVE: Taalstimulering voor jonge kinderen beschrijft hoe u vanuit haalbare doelen kunt bijdragen aan de taalontwikkeling van kinderen met een taalachterstand. Er is een rijke keuze aan activiteiten voor mondelinge communicatie, woordenschat, ontluikende/beginnende geletterdheid en ICT. De activiteiten zijn helder beschreven volgens een vaste opbouw en cyclus. Ook de inrichting van de speelleeromgeving komt uitgebreid aan bod. Voor ouders zijn suggesties opgenomen hoe ze taal bij hun kind kunnen stimuleren. Het boek maakt onderdeel uit van De Taallijn en heeft een doorgaande lijn van voorschoolse educatie tot en met de basisschool.

Interactievaardigheden een kindvolgende benadering nodigt u uit beter te kijken naar kinderen en van daaruit aan de slag te gaan met de zes interactievaardigheden. Deze interactievaardigheden worden diepgaand uitgewerkt en vertaald naar de verschillende leeftijdsgroepen: baby, peuter, kleuter en schoolkind. De kracht van het boek schuilt in de combinatie van theorie, praktijkvoorbeelden, video’s, concrete aanwijzingen en een scala aan verwerkingsopdrachten waarmee je jouw eigen vaardigheden kunt oefenen om beter aan te sluiten op het kind of de groep.

Charlie en een mooie dag bij de gastouder is een voorleesboek voor kinderen van 1 tot 6 jaar. Met mooie illustraties is te zien hoe Charlie een dag beleeft bij gastouder Anke. Hij speelt graag bij haar, samen met alle opvangkindjes. Ondertussen leert hij veel en beleeft hij allemaal peuteravonturen. In dit boek komen de vier kernwaarden van het pedagogisch beleid naar voren, stimuleren de illustraties om interactief voor te lezen, zit een herkenbaar dagritme, is te lezen over hoe talentontwikkeling van kinderen in de kleinste activiteiten kan zitten en staan herkenbare situaties die de opvangkindjes meemaken. Ook leuk voor ouders die hun kindje naar de gastouder brengen of dit overwegen. Het geeft namelijk op een speelse manier inzicht in een opvangdag bij de gastouder en de begeleiding die geboden wordt door gastouders hierin.

Eigen ideeën

Heb je eigen ideeën over cursussen, inspiratie of documentatie en wil je dit graag delen via onze site? Neem dan contact met ons op!